Komunikat

 1. Zapraszam wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2021 r., po odbiór świadectw dojrzałości i odbiór informacji o wynikach egzaminu maturalnego.
  • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  • Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.
  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
 2. Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach zapraszam do sekretariatu szkoły po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 8 lipca 2021 roku od godz. 14.00

Marianna Bogusz

Odbiór świadectw dojrzałości

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.
Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach zaprasza absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego w dniu 5 lipca 2021 roku: 

Absolwenci oraz  osoby upoważnione zobowiązane są do: 

 • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
 • dezynfekcji rąk,
 • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
 • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru świadectw.

Z poważaniem Marianna Bogusz – dyrektor szkoły