^ Back to Top

Oferty archiwalne

Publiczne Gimnazjum

Kryteria rekrutacji uczniów
do klasy pierwszej
Publicznego Gimnazjum w Mrozach
w roku szkolnym 2015/2016

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1997r. o Systemie Oswiaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 2. art. 9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 7),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych Szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001r. ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego z późniejszymi zmianami,
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2012, poz. 1129)
 7. Zarządzenie Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

II. Kryteria rekrutacji uczniów na rok szkolny 2015/16:

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

a) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b) na wniosek rodziców – absolwentów sześcioletnich szkół zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeśli gimnazjum będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 1. W przypadku większej ilości kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły niż ilość wolnych miejsc, będą oni przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (0-40 pkt.),

b) suma ocen z 5 przedmiotów: język polski, język obcy, historia i wos, matematyka, przyroda – za ocenę celującą 6 pkt, bardzo dobrą 5 pkt, dobrą 4 pkt, dostateczną 3 pkt  (max. 30 pkt)

c) oceny zachowania – za ocenę wzorową 10 pkt, bardzo dobrą 7 pkt, dobrą 5 pkt, poprawną 3 pkt (max.10 pkt),

d) świadectwo z wyróżnieniem (3 pkt),

e) wolontariat 1 pkt (punktowane wyłącznie, jeżeli zostało umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły)

f) w przypadku oddziałów sportowych kandydat może uzyskać dodatkowo 60 punktów z próby sprawności fizycznej.

 1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) będą przyjęci niezależnie od pozostałych kryteriów.
 2. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów klas szóstych szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 3. Kandydaci do klasy sportowej przystępują do próby sprawności fizycznej według dodatkowych wymagań wobec kandydatów do oddziałów sportowych określonych przez szkolna komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
 4. Ogłoszenie wyników sprawności fizycznej odbędzie się 3 dnia od daty ich przeprowadzenia.
 5. Przydział do grup zaawansowania językowego odbędzie na podstawie oceny końcorocznej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w procesie rekrutacji.
 6. Uczniowie powracający z zagranicy przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 7. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy drugiej powtarza klasę pierwszą w macierzystej szkole lub w innym wybranym przez siebie gimnazjum.
 8. Szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza rekrutację w terminie od 26 czerwca do 3 lipca 2015 roku.

III. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata, rodziców/prawnych opiekunów/ osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem – druk ze szkoły.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.
 4. Podpisane 2 fotografie.
 5. Zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej dla kandydatów do oddziału sportowego.
 6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli kandydat taką posiada.

IV. Terminy rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2014/2015:

Lp.

Terminy

Zadania

Odpowiedzialny

1

28 luty 2015

Podanie do publicznej wiadomości daty i godziny próby sprawności fizycznej

dyrektor

2

od 08 kwietnia do 08 maja 2015

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum

 

3

do 08 maja 2014

Złożenie podpisanej przez zrodziców/prawnych opiekunów/osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego

 

4

20.05.2015 godz.14.30

Próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego wg dodatkowych wymagań wobec kandydatów do szkół i oddziałów sportowych określonych przez szkolna komisję rekrutacyjną po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do przystąpienia do próby sprawnościowej

przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej

5

22.05.2015 do godz.16.00

Ogłoszenie wyników sprawności fizycznej, wydanie zaświadczenia z uzyskaną przez kandydata wartością punktów

przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej

6

26.05.2015

Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum publicznego, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej

dyrektor

7

25 czerwca 2015 od godz.10.00 do 14.00

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do grup międzyoddziałowych pobierających naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym na macierzystych placówek zgodnie z harmonogramem

 

8

do 01 lipca 2015 do godz.15.00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego

 

9

03 lipca 2015 do godz.14.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych

przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej

10

od 03 lipca  2015

uruchomienie procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia opublikowania  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic  może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

 

11

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

 

W przypadku gdy kandydat (jego rodzic/prawny opiekun/ osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) nie złoży oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole.

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do rekrutacji do wglądu i pobrania ze strony BIP

Marianna Bogusz

Dyrektor Szkoły