Kompetencje na start!

1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Kompetencje na start”, nr RPMA.10.01.01-14-3898/15.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:

 1. Laboratorium Kodowania
 2. Półkolonie Szalony Naukowiec
 3. ROBO-lab
 4. Przyrodnicze Laboratorium
 5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 6. Naukowe Show
 7.  … i wiele innych!

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:

 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
 2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy ;
 3. szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć – programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
 4. doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
 5. doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

PLANOWANE EFEKTY:

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł