Uwaga, nowość!!!

Od 1 września 2016r.
zapraszamy do kształcenia
w oddziale wielozawodowym
w naszej szkole

Kształcenie we wszystkich zawodach!

Nauka w szkole wielozawodowej trwa 3 lata.

W Zespole Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mrozach od 1 września 2016r. po raz pierwszy otwieramy klasę wielozawodową  w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W klasie wielozawodowej  kształcić się  będą  uczniowie  w różnych zawodach,  potrzebnych na rynku pracy. Cykl kształcenia w tej  klasie będzie trwał  3 lata.  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktycznej nauki w danym zawodzie samodzielnie lub za pośrednictwem szkoły w ramach współpracy  z Powiatowym  Cechem Rzemiosł Różnych  w Mińsku Mazowieckim.

Uczniowie tej klasy będą zdobywać  wiedzę z przedmiotów ogólnokształcącychw ramach zajęć lekcyjnych organizowanych na terenie Zespołu Szkół w Mrozach. Wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem) uczniowie będą  zdobywać  na kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Kursy będą organizowane na terenie CKZiU w ciągu 4 tygodni w każdym roku szkolnym przez okres  3 lat.W klasie wielozawodowej uczniowie będą mogli  się kształcić w poszczególnych zawodach: blacharz samochodowy, lakiernik, mechanik samochodowy, betoniarz zbrojarz, piekarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, elektryk, murarz–tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych,  zegarmistrz, fryzjer  i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.

Praktyczna nauka zawodu będzie odbywa się w zakładach pracy, na podstawie indywidualnych umów.

Nauka zawodu zakończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wyniku którego,  uczeń zdobędzie  świadectwo czeladnicze lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Każdy uczeń zobligowany będzie  do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu.

Uczeń, który pomyślnie ukończy ZSZ może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Technikum lub w Uzu­pełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otworzy przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.


Zobacz nasze propozycje klas LO