Komunikat

  1. Zapraszam wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2021 r., po odbiór świadectw dojrzałości i odbiór informacji o wynikach egzaminu maturalnego.
    • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
    • Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.
    Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
  2. Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach zapraszam do sekretariatu szkoły po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 8 lipca 2021 roku od godz. 14.00

Marianna Bogusz