O szkole

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mozach
Szkoła Podstawowa nr 2 i Liceum Ogólnokształcące
70 lat LO w Mrozach

„Zrodzeni z tajnych kompletów rośniemy z Polską dziś nową” – tak brzmią pierwsze słowa hymnu Zespołu Szkół w Mrozach. Stanowią one swoiste motto, przyświecające działaniom dyrekcji i nauczycieli pracujących w tej szkole. Opierając się na tradycji chcemy aktywnie działać tu i teraz tak, by młodzież opuszczająca mury liceum i gimnazjum mogła w przyszłości podołać wyzwaniom stawianym przez współczesny świat; aby była „dumą naszych czasów”.
Jednak początki naszej szkoły sięgają okupacyjnej jesieni,  kiedy to grupa miejscowej inteligencji zaczęła organizować tajne komplety. Tajne nauczanie odbywało się w prywatnych mieszkaniach nauczycieli. Początkowo z tej formy kształcenia korzystało 30 uczniów, w miarę upływu czasu liczba ta wzrosła do 70.  Inicjatywa ta zaowocowała utworzeniem 3  września 1944 r gimnazjum. 1 listopada 1944 roku otwarto pierwszą klasę licealną, do której przyjęto 20 uczniów. W październiku 1944 roku dyrekcja szkoły i nauczyciele podjęli starania o uregulowanie kwestii prawnego właściciela Gimnazjum. Władze Kuratorium i ZNP w Mińsku Mazowieckim uznały, że sprawa upaństwowienia szkoły jest przedwczesna (jeszcze toczyła się wojna z Niemcami). Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 26 października 1944 roku przekazano Gimnazjum w Mrozach ZNP. Gimnazjum stało się własnością Samorządu, przyjęło nazwę Samorządowe Koedukacyjne Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum w Mrozach. W dalszym ciągu nie było szkołą państwową. Ogólna liczba uczęszczających do szkoły w pierwszym roku jej istnienia wynosiła  208 osób. Początkowo zajęcia odbywały się w domach prywatnych. Od 15 września 1944 r Wójt Gminy Kuflew na prośbę pierwszego  dyrektora gimnazjum Pani Laury Hessowej przyznał szkole drewniany budynek po żydowskim doktorze Laurze, a  jego dostosowaniem do potrzeb szkoły zajęła  się cała miejscowa społeczność. Już od 29 października działały w szkole organizacje młodzieżowe: Czerwony Krzyż, harcerstwo,  koło literacko-historyczne oraz chór,
Od 1945r. na krótko po ustąpieniu ze stanowiska Pani Hessowej zastępstwo objął Pan Franciszek Mondzielewski , a 1946 r szkołą kierował Alojzy Bracławski. W roku szkolnym 1945/46 młodzież uczyła się w 7 klasach gimnazjalnych i 2 licealnych. Dzięki regularnemu nauczaniu już wiosną 1946 r. młodzież zdała pierwszą w dziejach liceum maturę. Szkoła rozwijała się, zyskując prestiż w środowisku, tak że z czasem stała się jedną z najbardziej znaczących szkół średnich na terenie ówczesnego województwa siedleckiego.
Upaństwowienie szkoły nastąpiło 19 marca 1947 roku. Szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Mrozach. Funkcję dyrektora szkoły od 1947 roku do 1954 r pełnił Stanisław Ciąćka.
W 1947 roku podjęto starania o budowę internatu. Aby rozwiązać problem zakwaterowania dla uczniów, zakupiony został z funduszy Komitetu Rodzicielskiego i TBS-u duży drewniany dom letniskowy. Po przewiezieniu go na teren szkoły został rozbudowany i ocieplony, pełnił z powodzeniem rolę szkolnej bursy przez długie lata, bo aż do 1979 roku.
29 stycznia 1948 roku Rada Pedagogiczna zaaprobowała Jana Kasprowicza na patrona szkoły. Zmianie uległa nazwa placówki. Liceum nazywa się Państwową Szkołą Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Mrozach.
W roku szkolnym 1949/50 szkoła pracowała w trudnych warunkach. Klasy liczyły ponad 40 uczniów (nawet 53). Nauka odbywała się na dwie zmiany.  Ponieważ coraz więcej kandydatów zgłaszało chęć kształcenia się w Mrozach, konieczna stała się budowa nowego gmachu. W roku 1954 na stanowisko dyrektora powołano Pana Walentego Solińskiego, który pełnił tę funkcję do 1956 r. Dzięki ofiarnej pracy miejscowej społeczności w 1955 r. oddano do użytku budynek główny szkoły. Obchodzony był wówczas Rok Mickiewiczowski, toteż nic dziwnego, że dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wyrazili pragnienie, by to właśnie nasz narodowy Wieszcz stał się patronem liceum w Mrozach. 23 maja 1956 r. Rada Pedagogiczna zwróciła się do władz oświatowych z prośbą o nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza. Dyrektorem szkoły w 1956 r. został Stanisław Witkowski , który sprawował funkcję do 1959r. W 1958 roku przy Liceum powstało Sezonowe Schronisko Młodzieżowe. Od 1959 do 1974 r. roku dyrektorem szkoły był Józef Rudka.
Rok szkolny 1961/62 charakteryzował się obowiązującą laicyzacją szkoły i wychowaniem w duchu socjalizmu. Liczba uczniów wzrosła do 347. Szkoła kładła duży nacisk na działalność organizacji młodzieżowych, urządzano wycieczki do zakładów pracy i zacieśniano więzi ze środowiskiem. Nauczyciele i uczniowie włączyli się do akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”, zbierane były składki na budowę szkół. Wszyscy nauczyciele należeli do Towarzystwa Przyjaciół Ziem Zachodnich.
W kolejnym roku liczba uczniów wzrosła, w szkole uczyło się 369 osób. Organizacją wiodącą był ZMS, ale aktywnie działało Koło Krajoznawczo-Turystyczne i szkolny chór . Zakończyły się prace przy boisku szkolnym i poprawiła się baza materialna szkoły. Poszerzył się kontakt młodzieży z kulturą, do Liceum zaczął przyjeżdżać z koncertami niewidomy śpiewak – Ryszard Gruszczyński.
W dniach 17-18 października 1964 roku z okazji 20-lecia istnienia szkoły odbył się zjazd absolwentów. W tym roku w szkole liczba uczniów wzrosła do 475. W szkole  aktywnie działały organizacje szkolne, a zakończona przez władze kuratoryjne wizytacja szkoły zakończyła się pomyślnie – szkoła otrzymała ocenę bardzo dobrą. Szkoła otrzymała jeszcze jedno wyróżnienie – lodowisko szkolne uznane zostało za najlepsze w powiecie mińskim.
W latach 70-tych stopniowo rozbudowano siedzibę szkoły i połączono ją z nowym internatem, który zastąpił istniejące od 1949 r. drewniane baraki. Wzbogacono także ceremoniał szkolny – liceum otrzymało sztandar 1977 i hymn szkolny, który został napisany przez Wandę Rudkową do muzyki Zygmunta Arcyza, wprowadzono zwyczaj składania przez uczniów klas pierwszych uroczystego ślubowania, a przez odchodzących w świat absolwentów –  przyrzeczenia maturzystów. Od 1974 roku dyrektorem został pan Bukowski Franciszek , który sprawował to stanowisko do 1991r.
U schyłku lat 70-tych władze oświatowe podjęły próbę przeprofilowania szkoły, tworząc w Mrozach klasy Liceum Rolniczego (1978-86), które wygasło w związku z  przeobrażeniami gospodarczymi i społecznymi w naszym kraju. Szczególnie trudnym dla szkoły okresem były lata 90-te, kiedy obowiązywał tzw. program oszczędnościowy. Polegał on na drastycznym ograniczeniu środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie placówek oświatowych. Mimo tych trudności ówczesna dyrektor szkoły Henryka Wróblewska umiejętnie pozyskiwała środki pozabudżetowe, dzięki czemu liceum funkcjonowało w dobrej kondycji finansowej. Pani dyrektor Henryka Wróblewska sprawowała funkcję w latach 1991- 1999.
Momentem zwrotnym w dziejach szkoły był rok 1999, kiedy to MEN wprowadza nową reformę szkolną.   Na mocy porozumienia Starosty Mińskiego i Wójta Gminy Mrozy na bazie Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach utworzono nową jednostkę organizacyjną Zespół Szkół Publicznych.  W skład Zespołu  weszło 3 letnie  Gimnazjum, jako nowy typ szkoły i istniejące Liceum Ogólnokształcące.  Od tego roku zmienia się struktura organizacyjna szkół. Liceum  zostało  przekształcone z  4 letniej szkoły w 3 letnie liceum ogólnokształcące. W roku 1999  Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach zostaje Bożena Jasik, która pełni tę funkcję do roku 2004. W 2004 r. odbyła się ceremonia nadania Zespołowi nowego sztandaru oraz imienia Adama Mickiewicza, z którym dotychczas utożsamiało się jedynie liceum. Zespół odziedziczył także tradycję wypracowaną przez liceum ogólnokształcące, m.in. ceremoniał ślubowania pierwszoklasistów i absolwentów oraz hymn szkoły, który towarzyszy kolejnym pokoleniom w czasie ważnych uroczystości. Od 1 września 2004r do 31 sierpnia 2009r dyrektorem Zespołu Szkół w Mrozach zostaje Pani Ewa Sekular.
Ponieważ budynek Zespołu stanowił własność starostwa, a Wójt Gminy Mrozy był jedynie tymczasowym zarządcą, nie przeprowadzano w szkole znaczących remontów poza zainstalowaniem nowoczesnego systemu ogrzewania olejowego. Warunki lokalowe stawały się coraz trudniejsze, a nieszczelne okna powodowały znaczące straty ciepła, toteż dla uregulowania sprawy własności szkoły 8 września 2008 r. zawarto nową umowę. W myśl jej zapisów starostwo zrzekło się praw własności do budynku, przekazując obowiązki organu prowadzącego gminie. A ta obiecała, że gmach Zespołu Szkół szybko przeobrazi w placówkę na miarę XXI wieku. Wójt Gminy Mrozy obietnicy dotrzymał.
Wskutek starań Pana Wójta Dariusza Jaszczuka udało się pozyskać znaczące fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację budynku tj. wykonanie elewacji szkoły, zmianę konstrukcji i pokrycia dachowego, nowe obróbki blacharskie wymiana wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. W tym czasie zachodzą zmiany na stanowisku dyrektora.  1 września 2009 r na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mrozach została powołana Pani Marianny Bogusz,  która tę funkcję pełni do chwili obecnej. Dzięki staraniom dyrekcji  i właściwej postawie Rady Gminy w Mrozach z budżetu gminy przeznaczono znaczące  środki finansowe na bieżące remonty. Dzięki temu zostały wykonane bardzo istotne prace tj. , odwodnienie całego kompleksu,  ułożenie kostki przed wejściem do szkoły,  urządzenie terenów zielonych poprzez posianie nowych trawników i wykonanie  nasadzeń krzewów. Wewnątrz budynku również przeprowadzono znaczące remonty, m.in. wymieniono klepkę na  sali gimnastycznej pomalowano nowe linie i polakierowano całą podłogę oraz pomalowano ściany i  wymieniono drabinki, wyremontowano siłownię,    przebieralnie, łazienki świetlicę, kuchnię szkolną i większość izb lekcyjnych . Dokonano także wymiany oświecenia tj. stare zwisające lampy z lat pięćdziesiątych zastąpiono nowymi i estetycznymi świetlówkami. Wymieniono także  drzwi zewnętrzne i zakupiono niezbędne wyposażenie do izb lekcyjnych. Świeżego wyglądu nabrały również szkolne korytarze – nowa terakota, wykładziny, kolorowe ściany, granitowe schody i chromowane poręcze na schodach odmieniły i rozweseliły surowe dotąd wnętrze szkoły. Bardzo ważnym przedsięwzięciem było wykonanie w całej szkole  w 2010 roku  komputerowej sieci elektrycznej i zakupienie niezbędnych komputerów oraz wprowadzenie dziennika elektronicznego od roku szkolnego 2011/2012.  
Przeprowadzona modernizacja wpłynęła na znaczne polepszenie warunków pracy i nauki oraz podniesienie wyglądu estetycznego placówki. To ważne dla uczniów, którzy wybierają naukę w Mrozach. Szkoła przyciąga ich niepowtarzalnym klimatem (i tym dosłownym, wynikającym z położenia na skraju rezerwatu przyrody „Rudka Sanatoryjna”, i tym odczuwalnym wśród uczniów) oraz bogatą ofertą edukacyjną i licznymi osiągnięciami. Absolwenci z Mrozów rozsławiają imię szkoły pełniąc  wysokie funkcje i stanowiska w strukturach organizacyjnych państwa lub  wykonując wyuczone zawody. Są  wybitnymi naukowcami, dyrektorami, dziennikarzami, pracownikami administracji, prawnikami czy pisarzami w kraju ale i poza jego granicami. O atmosferze szkoły i jej poziomie świadczy fakt, że ponad połowę kadry nauczycielskiej stanowią osoby, które po ukończeniu studiów powróciły do macierzystego liceum.
Szkoła w Mrozach od początku istnienia pełniła w środowisku lokalnym rolę kulturotwórczą poprzez organizowanie licznych spektakli teatralnych, koncertów i obchodów świąt narodowych.  Umożliwiała także rozwój intelektualny młodzieży poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozbudzanie w niej potrzeb kulturalnych, uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. Tradycją szkoły stało się włączanie w gminne obchody Dnia Niepodległości. Co roku uczniowie i nauczyciele przygotowują dla lokalnej społeczności spektakle patriotyczne, porywające rozmachem, żywiołowością i starannością wykonania. Uczniowie gimnazjum i liceum włączają się także w gminne obchody Dni Mrozów, uczestnicząc w zawodach sportowych i występując na scenie. Tradycją szkoły jest również aktywny udział w corocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez zbiórki pieniędzy przez wolontariuszy, zaangażowanie nauczycieli i szefowej Sztabu WOŚP, występy w Gminnym Centrum Kultury, przygotowanie dyskoteki  oraz Światełka do Nieba
Do kalendarza szkolnych imprez wpisały się na stałe obchody Dnia Edukacji Narodowej, uroczystości Wszystkich Świętych, Dnia Wiosny oraz Dnia Patrona – Adama Mickiewicza.
Uczniowie szkoły to przede wszystkim mieszkańcy Mrozów i okolic.  Przyciąga ich zwłaszcza funkcjonująca od 1 września 2008 r. klasa z innowacją pedagogiczną Bezpieczeństwo publiczne. Oprócz nauki przedmiotów wynikających z organizacji pracy liceum uczniowie tej klasy mają warsztaty z ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, strzelectwa. Zajęcia odbywają się nie tylko na terenie szkoły, ale także w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Policji i z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz gminnymi jednostkami OSP. W wakacje uczniowie klasy BP uczestniczą w obozach szkoleniowych w atrakcyjnych turystycznie miejscach Polski.
Młodzież, która ma pasję odkrywania i opisywania świata może ją realizować w klasie z innowacją pedagogiczną Dziennikarstwo i nowe media (od września 2013 r. Dziennikarstwo i nowe media, wcześniej Dziennikarstwo i komunikacja publiczna ). Powstała ona na bazie warsztatów dziennikarskich, prowadzonych w liceum. Uczniowie tej klasy uczestniczą w nagraniach programów telewizyjnych, w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych mediów np. „Nowy Dzwon”, „Co słychać” oraz w warsztatach organizowanych przez Wyższe Uczelnie w Warszawie. . Dziennikarskie umiejętności wykorzystywane są przy redagowaniu szkolnego miesięcznika „Adamexpress” oraz w relacjonowaniu wydarzeń z życia szkoły na stronie internetowej (www.zespolszkol.mrozy.pl) i w „Naszych Mrozach”.

       Dla umysłów ścisłych prowadzona jest klasa z rozszerzeniami z matematyki, biologii i fizyki .
 Od 1 września 2013 r. w gimnazjum została utworzona  klasa sportowa. Uczniowie tej klasy oprócz nauki rozwijają i doskonalą swoje umiejętności w zakresie wychowania fizycznego ze specjalizacją w piłce siatkowej i koszykowej.
      W Zespole, oprócz statutowych zadań związanych z realizacją ramowych planów nauczania organizowane są zajęcia pozalekcyjne, w ramach których uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i umiejętności, a także wyrównywać braki edukacyjne na zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych. Dla młodzieży gimnazjum i  liceum prowadzone są zajęcia fakultatywne,  umożliwiające przygotowanie do matury i egzaminów gimnazjalnych  pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry. Uczniowie mogą również rozwijać zdolności na zajęciach kół zainteresowań np. koła matematycznego, historycznego, ekologicznego plastycznego, muzycznego, teatralnego i tanecznego, a w godzinach popołudniowych doskonalić umiejętności z piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej i nożnej  na zajęciach SKS. W Zespole działa Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę socjalną oraz możliwość spożywania dwudaniowego obiadu na terenie stołówki szkolnej. Dla uczniów którzy otrzymują najwyższe wyniki w nauce i osiągają wysokie wyniki w sporcie,  dwa razy w roku przyznawane są  stypendia Dyrektora Szkoły. Uczniowie z Mrozów biorą aktywny udział w zawodach międzyszkolnych w rożnych dyscyplinach sportu.  Odzwierciedleniem sukcesów jest ogromna liczba pucharów z zawodów sportowych na szczeblach: powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Największe z osiągnięć sportowych to: I miejsce w Powiatowym Systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Gimnazjalnych w 2009 r.,  I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS Gimnazjów w Pływaniu Sztafetowym Dziewcząt, pierwsze miejsca w pokoleniowych turniejach piłki siatkowej gimnazjalnych drużyn męskich i drużyn żeńskich (rok 2010) oraz I miejsce w Regionalnej Licealiadzie SZS w Lekkiej Atletyce w skoku wzwyż, złoto w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim – XII Memoriale im. Romana Siemińskiego w kategorii 12-14 lat  (rok 2011). Szczególnym sukcesem zakończył się rok 2012, w którym drużyny z Mrozów zdobyły I miejsce w Regionalnej Licealiadzie SZS w Siatkówce Chłopców i II miejsce w Regionalnej Licealiadzie SZS w Siatkówce Dziewcząt. W październiku 2012 r. po raz pierwszy w historii gimnazjaliści zdobyli złoty medal w mistrzostwach Mazowsza LZS w Koszykówce Chłopców. Umiejętności sportowe rozwijane są także podczas zimowych obozów narciarskich oraz letnich obozów sportowych, organizowanych już od 11 lat.
W 2012 r. szkoła wzbogaciła się o nowy obiekt sportowy, dzięki któremu młodzież pod okiem trenerów i nauczycieli wf może rozwijać swoje uzdolnienia i poprawiać sprawność ruchową – 9 listopada został uroczyście otwarty kompleks boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Obejmuje on boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i siatkówki) oraz budynek sanitarno-szatniowy. Większość środków na ten cel została pozyskana w formie dotacji z budżetu państwa, a wykonawcą obiektu był Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach.
 24 sierpnia 2013r. zapisał się w kartach historii szkoły i miejscowości jako dzień niezwykły i jeden z najważniejszych gdyż w tym dniu  odbyło się otwarcie Wielofunkcyjnego obiektu sportowego, który składa się z  hali sportowej, 400 miejsc dla widowni, siłowni dla 20 osób, sauny, sali do gimnastyki korekcyjnej wyposażonej w lustra. Szkoła w  Mrozach zapewnia naukę na jednej zmianie jednocześnie około 400 uczniom. Dysponuje pracowniami  przedmiotowymi, bogato wyposażoną biblioteką z Internetowym Centrum Komputerowym gdzie uczniowie mogą korzystać z komputerowych zasobów sieciowych i z internetu oraz z księgozbioru i czasopism zgromadzonych w czytelni. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności szkoła kładzie duży nacisk na naukę języków obcych.
Liceum i gimnazjum podejmuje działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości, w tym kształtowanie postawy patriotycznej
Nauczyciele Zespołu Szkół nie tylko realizują program edukacyjny, ale również wskazują młodzieży sposoby mądrego spędzania czasu podczas wycieczek i konkursów. Uczniowie zajmowali medalowe miejsca i wyróżnienia m.in. w Powiatowym Konkursie Ekologicznym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowia, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangrur”, Powiatowym Konkursie Geograficznym „Geomaniak”, historycznym konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” i ogólnopolskim konkursie informatycznym (programowanie w Lokomocji) „Mazowsze bliższe Europejczykom. Śladami Fryderyka Chopina”. Młodzież zdobyła także laury w konkursie plastycznym „O czym szumią mazowieckie wierzby”, w Powiatowym Konkursie Promocji Zdrowia „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu życia PCK (I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych). Uczniowie z Mrozów odnosili sukcesy w konkursach recytatorskich, ortograficznych i językowych (pierwsze miejsca w konkursie piosenki obcojęzycznej). W latach 2010/2011 i 2011/2012 uczeń naszej szkoły  był stypendystą   „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na Mazowszu.
W 2012 r. reprezentanci szkoły zwyciężyli w konkursie rejonowym „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa” w Poświętnem, zajęli też drugie miejsce w kraju w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym Baltie „Euro 2012”. W roku szkolnym 2012/2013 wielkim sukcesem było pierwsze miejsce trzecioklasistów z gimnazjum w konkursie „Energia odnawialna wokół nas” zorganizowanym w ramach projektu współpracy z LGD Stowarzyszenie Kapitał – Praca – Rozwój. Nagrodą był tygodniowy wyjazd do Hiszpanii, gdzie uczniowie zwiedzili miejscowe zabytki i farmę wiatraków prądotwórczych.
W 2010 r. w szkole realizowany był projekt „Zagrajmy o sukces”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zajęcie I miejsca pozwoliło młodzieży zdobyć 20.000 zł dotacji na trzydniową wycieczkę Gniezno-Poznań-Berlin-Wyspa Tropikalna.
Od września 2011 r. do czerwca 2012 r. w liceum realizowany był projekt „Lepsze wykształcenie – lepszy start w dorosłość”. Jego uczestnicy mieli dodatkowe zajęcia z matematyki, z języka angielskiego z elementami słownictwa biznesowego oraz z przedsiębiorczości. Prowadzony był także kurs komputerowy poświadczony uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL Advanced, uznawanego w 146 krajach świata oraz kurs języka angielskiego, pozwalający na uzyskanie certyfikatu Pearson  LTE London Test of English General. W ramach projektu odbyło się seminarium „Mój start na rynek pracy”, podczas którego młodzież spotkała się z przedstawicielami władz samorządowych, biznesu i organizacji pozarządowych.
W kwietniu 2011 r. ruszył w liceum nowatorski w skali kraju projekt „Wybieram e-Fizykę”, do którego zakwalifikowało się tylko 100 szkół z całej Polski. Polegał on na przekazywaniu licealistom tajników fizyki na takim poziomie, by mogli dostać się na dowolnie wybrane studia inżynierskie. Przez 2,5 roku uczniowie brali udział w samokształceniu za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego, w spotkaniach z nauczycielem fizyki i wykładowcami z uczelni warszawskich. W ramach projektu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne na znaczną sumę, a jedna z uczennic z klasy trzeciej liceum pojechała na 10-dniową wycieczkę do siedziby Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie..
Szkoła to nie tylko teraźniejszość, ale też wybieganie myślą w przyszłość tak, by umożliwić młodzieży odnalezienie swego miejsca na rynku pracy. Dlatego co roku uczniowie uczestniczą w Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych i targach szkół wyższych, spotykają się także z doradcami zawodowymi oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy. Chcemy bowiem, by opuszczająca mury Zespołu Szkół w Mrozach była – zgodnie ze słowami szkolnego hymnu – „dumą naszych czasów”.
Mamy nadzieję, że zaangażowanie Dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły będzie nadal owocować wychowaniem absolwentów wrażliwych na piękno otaczającego świata, angażujących się w działania na rzecz społeczności i umiejętnie korzystających ze zdobyczy współczesnej cywilizacji.