Logo Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach
Powróć do: O szkole

RODO

Administrator danych Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach powołał na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Magdalenę Lenart

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pod nr tel.: 690 971 100.


Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych jest Zespołu Szkół im Adama Mickiewicza w Mrozach reprezentowany przez Dyrektora (adres: Licealna 3, 05-320 Mrozy, telefon kontaktowy: 25 757 41 94, email: zespolszkol@mrozy.pl); 

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi124.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3)      Państwa dane osobowe – udostępnione dobrowolnie – będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przez Państwa podane, lub do chwili wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź przez okres o którym mowa w przepisach archiwalnych.

5)      Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych kontaktowych nie związanych
z rozpoznawaniem sprawy administracyjnej lub wymaganymi przepisami prawa
nie  jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy co do zasady.

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego – w zależności od przedmiotu sprawy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.